1. TARAFLAR VE KONU

 • www.dericibey.com web sitesinin sahibi olan ve Atatürk, Masko Sanayi Sitesi Yolu Masko Mobilya Kenti D:2B Blok No:18, 34490 Başakşehir/İstanbul adresinde bulunan Dericibey Home Collection olarak anılacaktır.
 • İşbu websitesi aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır),
 • Dericibey Home Collection ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde birlikte (Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır),
 • İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme“ olarak anılacaktır).

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin Dericibey Home Collection’ın sunduğu Hizmetler den faydalanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 1. TANIMLAR

Site: www.dericibey.com adresinde yer alan internet sitelerini ifade eder.

Üye: Siteden ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyeler’in Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Dericibey Home Collection tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Dericibey Home Collection’ın kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden www.dericibey.com/gizlilik-politikasi linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Üyelik Bilgilerim, Hesabım ve Profil Sayfaları: Üye’nin sitede yer üyelik bölümünden ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve üyelik bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Dericibey Home Collection tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1   Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Sitede bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Dericibey Home Collection tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üyelik ilişkisi, Üye’nin işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla, kendine özgü şifreyi Dericibey Home Collection’a bildirmesiyle kurulur. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Site ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

3.2.   Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Dericibey Home Collection’a talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Dericibey Home Collection’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

3.3.   Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Site üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile üyelik profili, Üye tarafından oluşturulmakta olup başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

3.4.   Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Site  belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Site dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.5.  Dericibey Home Collection, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.6.  Dericibey Home Collection, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

3.7.   Üye, Site aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

 • Site herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Site bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Virüs veya Site, Sitenin veri tabanına, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Dericibey Home Collection’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Sitede yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacaktır.
 • Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacaktır.

3.8.   Üye’nin işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde Dericibey Home Collection Üye’yi Siteden tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir.

3.9.   Üye, siteden yaptığı işlemleri Dericibey Home Collection’a maddi ve sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Siteye zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.10.   Üye, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.11.   Site veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Dericibey Home Collection’ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.12.  Dericibey Home Collection , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Dericibey Home Collection, kendi kontrolünde olmayan başka internet siteleri bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.13.   Siteye ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Sitenin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, Sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.14.  Dericibey Home Collection, Siteye virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1.  Dericibey Home Collection, Üye’nin Siteye sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Dericibey Home Collection, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri www.dericibey.com/gizlilik-politikasi/ linkinde yer alan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. www.dericibey.com/gizlilik-politikasi/ linkinde yer alan bu metinler, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2.   Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Politikalar ve Aydınlatma Metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için www.dericibey.com/gizlilik-politikasi/ linkinde yer alan metinlerimizi inceleyebilirsiniz.

4.3.   Üyelik aşamasında Üye tarafından Dericibey Home Collection’a bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri Dericibey Home Collection’a bildirmekle yükümlüdür.

4.4.   Üye tarafından Sitede beyan edilen, işbu Sözleşmeye taraf olarak alım-satım ilişkisi kapsamında temin edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Sitenin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel kampanya, tanıtım, reklam, lansman, promosyon, davet, açılış, fırsat, haber, bülten, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Dericibey Home Collection ya da iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na ve Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenir ve sözleşme  ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

4.5  Dericibey Home Collection, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye’nin kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

4.6.   Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Dericibey Home Collection tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Dericibey Home Collection, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

“Dericibey Home Collection”,  markası ve logosu, www.dericibey.com internet siteleri,   yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Dericibey Home Collection’a aittir. Üye’nin, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Dericibey Home Collection tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Sitenin genel görünüm ve dizaynı ile tüm bilgi, resim, Dericibey Home Collection markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Dericibey Home Collection’a aittir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

Dericibey Home Collection, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Sitede yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kullanım Koşulları ve Gizlilik de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Sitede ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Sitede ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 1. MÜCBİR SEBER

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını patlama, fırtına, göç, veya diğer bir doğal felaket)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, seferberlik,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Teknolojik nedenler, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler
 • veya Dericibey Home Collection’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar

Mücbir Sebepler Dericibey Home Collection’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Dericibey Home Collection ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Migors tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Dericibey Home Collection üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 1. BİLDİRİM

Dericibey Home Collection, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek Dericibey Home Collection’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Sitenin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Üye, Dericibey Home Collection’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 1. YÜRÜRLÜK

11 (ONBİR) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.